Aurora Lab.

OKAMURA CP AD

Category : Graphic 4月 27th, 2012

Client: OKAMURA CORPORATION
Agent: +81
CD & AD: Mitsutoshi Nirengi, Yoshinori Hozumi, Atsushi Satake (+81)
Design: Masashi Sato
Text: Kenichi Eguchi
Photo : Tsuneyoshi Shiiba
SHARE :